Örtoftabygdens byalag: årsmöte 2021

Söndag 25 april kl 13 är det dags för årsmöte 2021! På grund av den fortsatta pandemin och rådande restriktioner ses vi digitalt. Skriv till styrelsen@ortoftabygden.se om du vill vara med så skickar vi länk!

Dagordning för årsmöte

 1. Fastställande av dagordning
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Har kallelse skett enligt stadgarna.
 5. Föredragning av styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk rapport.
 6. Föredragning av revisionsberättelse.
 7. Godkännande av årsberättelse och ekonomisk rapport.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av sekreterare, valberedningen presenterar.
 10. Val av kassör, valberedningen presenterar.
 11. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter, valberedningen presenterar.
 12. Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år, valberedningen presenterar.
 13. Val av valberedning inför nästa årsmöte, valberedningen presenterar.
 14. Motioner.
 15. Propositioner.
 16. Fastställa medlemsavgift.
 17. Årets Bybo presenteras.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötet avslutas.

Kallelse och dagordning finns också nedan, som bifogade dokument tillsammans med årsberättelse (inkl ekonomisk rapport) samt revisionsberättelse:

Kallelse Örtoftabygdens byalags årsmöte 2021

Dagordning Örtoftabygdens byalags årsmöte-2021

Årsberättelse Örtoftabygdens byalag 2020

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020.