Projekt

Byalaget driver flera projekt och frågor som rör bygden. Är du intresserad av att vara med och arbeta med något eller någon av dem? Vi har arbetsgrupper kopplade till de flesta av dem! Kontakta styrelsen@ortoftabygden.se om du vill anmäla dig eller veta mer.

Trafiksäkerhet i byarna
På initiativ av flera bybor arbetar byalaget för att få vägföreningen att ansöka om de medel som finns tillgängliga på Eslövs kommun för att bygga permanenta vägbulor i byarna. 

Vindskydden i Furet:
I det så kallade Furet finns invid Kävlingeån två vindskydd och en grillplats. Tillsammans med scouterna och byalaget i Lilla Harrie sökte vi och fick pengar från Sparbanksstiftelsen Skåne för att under 2022 bygga nya, och också göra platsen mer tillgänglig och attraktiv med sittplatser och flytbrygga. Vindskydden invigdes hösten 2022.

Höghastighetsbanan:
Trillingbyarna ligger inom det område som Trafikverket håller på att utreda inför den höghastighetsbana man beslutat bygga mellan Lund och Hässleholm. Banan tänks bli en del av den framtida nya stambanan mellan Malmö och Stockholm, som emellertid ännu inte är finansierad i sin helhet. Under våren 2020 genomförde Trafikverket ett tredje samråd i lokaliseringsutredningen, med tänkbara dragningar både strax väster och öster om våra byar. Byalaget skickade återigen flera, kritiska, synpunkter och påpekade bland annat vikten av de värdefulla friluftsområdena runt åarna och oron för att våra byar ska “stängas in” mellan banor och vägar. Nästa samråd, till vilket den föreslagna dragningen kommer presenteras, är planerat till våren 2023. 

Byggplaner:
Under 2020 beviljade Eslövs kommun positivt planbesked för del av Örtofta 21:1 (söder om Väggarp) med sikte på 80-100 nya bostäder. Detta beslut omfattade ett område som redan var utpekat i kommunens översiktsplan men med ett tänkt nytt bostadsbestånd betydligt mer omfattande än det som där planerats för (70 bostäder). I november utvidgades planområde med ca 20 ha och upp till 400 bostäder. Byalaget har till kommunen påpekat avstegen i förhållande till översiktsplanen och vikten av dialog med oss bybor. Samrådsprocessen kommer vara relativt lång och omfattande och är naturligtvis av stor vikt för alla oss som bor här.

Pendlarparkering Örtofta:
Byalaget bevakar frågan om pendlarparkering i Örtofta, där kommunen köpt Örtofta 15:36 och under 2022 har rivit huset för att åstadkomma pendlarparkering i anslutning till stationen. Utformningen av platsen är av stor vikt för trivseln i byarna.