Projekt

Byalaget driver flera projekt och frågor som rör bygden. Är du intresserad av att vara med och arbeta med något eller någon av dem? Vi har arbetsgrupper kopplade till de flesta av dem! Kontakta styrelsen@ortoftabygden.se om du vill veta mer eller engagera dig och arbeta aktivt med någon av frågorna.

Kultur och fritid
Vi arbetar för att på olika sätt se till att kultur blir en viktig del av bygden, inte minst för barn och unga i byarna. Vi samarbetar med teaterföreningen i Eslöv, Gasverkets mobila fritidsgård, för dialog med kommunens kulturskola och kulturhandläggare och mycket annat.

Trafiksäkerhet i byarna
På initiativ av flera bybor arbetar byalaget för att få vägföreningen att ansöka om de medel som finns tillgängliga på Eslövs kommun för att bygga permanenta vägbulor i byarna. 

Vindskydden i Furet:
I det så kallade Furet finns invid Kävlingeån två vindskydd och en grillplats. Tillsammans med Örtofta scoutkår och byalaget i Lilla Harrie sökte vi och fick pengar från Sparbanksstiftelsen Skåne för att under 2022 bygga nya, och också göra platsen mer tillgänglig och attraktiv med sittplatser och flytbrygga. Vindskydden invigdes hösten 2022.

Jättelokor:
I bygden finns ett ökande bestånd av jättelokor, framförallt mellan gamla järnvägen och Kävlingeån. Byalaget för kontinuerlig dialog med både Länsstyrelsen och de båda markägarna (Slättäng AB samt kommunen) kring samordning av åtgärder för långsiktiga insatser mot den invasiva arten. 

Utbyggnad kraftvärmeverket:
Både styrelsen som helhet samt en dedicerad arbetsgrupp har  haft flera kontakter med representanter från Kraftringen kring den planerade utbyggnaden av ytterligare ett värmeverk, och även deltagit på såväl samrådsmöte samt energimässa under 2022.  Byalaget har både muntligt och skriftligt framfört en rad frågor och synpunkter vi fångat upp från bybor. Vi har också framfört önskemål om att Kraftringen på olika sätt skulle kunna kompensera bybor med till exempel billigare fjärrvärmeanslutning eller andra energilösningar, dock hittills utan gehör.

Byggplaner söder om Väggarp:
Under 2020 beviljade Eslövs kommun positivt planbesked för del av Örtofta 21:1 (söder om Väggarp) med sikte på 80-100 nya bostäder. Detta beslut omfattade ett område som redan var utpekat i kommunens översiktsplan men med ett tänkt nytt bostadsbestånd betydligt mer omfattande än det som där planerats för (70 bostäder). I november utvidgades planområde med ca 20 ha och upp till 400 bostäder. Byalaget har till kommunen påpekat avstegen i förhållande till översiktsplanen och vikten av dialog med oss bybor. Samrådsprocessen kommer vara relativt lång och omfattande och är naturligtvis av stor vikt för alla oss som bor här. 

Pendlarparkering Örtofta:
Byalaget bevakar frågan om pendlarparkering i Örtofta, där kommunen köpt Örtofta 15:36 och under 2022 har rivit huset för att åstadkomma pendlarparkering i anslutning till stationen. Utformningen av platsen är av stor vikt för trivseln i byarna.

Utvidgad å-promenad:
Under 2022 påbörjades sondering med markägare och andra intressenter för att förlänga nuvarande å-promenad upp mot Toftaholm. Tanken är att en förlängning både skulle utöka rekreationsmöjligheterna och skapa en trafiksäkrare gångväg mellan Örtofta och Toftaholm.

Fiberanslutning:
Eslövs kommun har som ambition att öka bredbandstäckningen och fånga upp de hushåll som inte fått fiberanslutning tidigare. En arbetsgrupp kommer att fånga upp intresseanmälningar från byarna som sedan kan användas som underlag för kommunens förhandlingar med fiberleverantörer.

Höghastighetsbanan/stambanan:
Eftersom Trillingbyarna ligger inom det område som Trafikverket höll på att utreda inför höghastighetsbanan man beslutat bygga mellan Lund och Hässleholm har vi tidigare bevakat denna fråga noggrant. Efter valet kom emellertid riksdagsbeslut på att den planerade sträckningen skrinläggs. Kapaciteten på nuvarande stambana kommer emellertid att i framtiden behöva förstärkas. Så även om denna arbetsgrupp nu läggs ner kommer byalaget se till att bevaka utvecklingen i frågan.

Eslövs byalagsråd:
Byalaget deltar i möten med övriga byalag inom kommunen (samt i byalagens möten med kommunrepresentanter). Avsikten är att hålla koll på frågor kring landsbygdsutveckling som byalagen eventuellt kan driva gemensamt men också för att få tips, råd och stöd.