Stadgar

Stadgar för Örtoftabygdens byalag

Antagna vid möte 2014-02-02

Stadgar Örtoftabygdens byalag Antagna 140202

1. Syfte
Syftet med byalaget är att verka för att Örtoftabygden ska utvecklas och vara levande byar med goda kommunikationsmöjligheter och en plats där alla generationer trivs att bo. Vi vill påverka och samverka med myndigheter, företag och organisationer. Vi vill vara en kanal för byborna att påverka sin vardag. Byalaget vill ta initiativ för traktens bästa och för gemenskapen inom byarna. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

2. Namn och säte
Namnet är Örtoftabygdens byalag och sätet är Örtofta i Eslövs kommun.

3. Medlemskap
Medlem i byalaget kan den bli som bor eller verkar i Örtoftabygden, eller som av annat skäl har intresse för byarnas utveckling, och som betalar av årsmötet fastställd årsavgift.

4. Styrelse
Verksamheten leds av en styrelse på minst sju personer som väljs vid byalagsstämma. Inom styrelsen ska finnas ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande och kassör väljs på byalagsstämman. Övriga funktionärer utses inom styrelsen. Styrelseledamöterna har en mandatperiod av två år. Hälften av styrelseplatser väljs varje år. Ordförande och kassör väljs för två år. Hälften av styrelsen måste närvara för att beslutsrätt ska inträda. Arbetsgrupper ska vara sanktionerade av styrelsen och en kontaktperson från styrelsen ska finnas. Styrelsen leder det löpande arbetet och sammanträder i den omfattning de anser sig behöva. Vid behov av snabbt agerande används e-postkonferenser/facebook för beslut. Styrelsemöte ska äga rum minst två gånger per år.

5. Räkenskapsår
Byalaget tillämpar kalenderår som räkenskapsår.

6. Arbetsgrupper
Styrelsen kan utse arbetsgrupper för olika frågor, utsedd styrelseledamot är kontaktperson i de olika arbetsgrupperna. I dessa arbetsgrupper kan även medlemmar utanför styrelsen ingå. Avsikten med en arbetsgrupp är att fokusera på speciellt behov. Arbetsgruppen tar fram förslag till styrelsen och kan även ansvara för genomförandet av viss fråga inom delegerat ansvar.

7. Byalagsstämma
Ordinarie byalagsstämma hålls senast 30 april varje år. Kallelse till byalagsstämma meddelas senast tre veckor innan årsmötet via webbsida, facebook, e-post till registrerade betalande medlemmar och genom anslag på byarnas anslagstavlor. Röstberättigade är medlemmar i byalaget. En röst per hushåll.