Stadgar

Stadgar för Örtoftabygdens byalag

1. Syfte
Syftet med byalaget är att verka för att Örtoftabygden ska utvecklas och vara levande byar med goda kommunikationsmöjligheter och en plats där alla generationer trivs att bo. Vi vill påverka och samverka med myndigheter, företag och organisationer. Vi vill vara en kanal för byborna att påverka sin vardag. Byalaget vill ta initiativ för traktens bästa och för gemenskapen inom byarna. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

2. Namn och säte
Namnet är Örtoftabygdens byalag och sätet är Örtofta i Eslövs kommun.

3. Medlemskap
Medlem i byalaget kan den bli som bor eller verkar i Örtoftabygden, eller som av annat skäl har intresse för byarnas utveckling, och som betalar av årsmötet fastställd årsavgift.

4. Styrelse
Verksamheten leds av en styrelse på minst sju personer som väljs vid byalagsstämma. Inom styrelsen ska finnas ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande och kassör väljs på byalagsstämman. Övriga funktionärer utses inom styrelsen. Styrelseledamöterna har en mandatperiod av två år. Hälften av styrelseplatser väljs varje år. Ordförande och kassör väljs för två år. Hälften av styrelsen måste närvara för att beslutsrätt ska inträda. Arbetsgrupper ska vara sanktionerade av styrelsen och en kontaktperson från styrelsen ska finnas. Styrelsen leder det löpande arbetet och sammanträder i den omfattning de anser sig behöva. Vid behov av snabbt agerande används e-postkonferenser/facebook för beslut. Styrelsemöte ska äga rum minst två gånger per år.

5. Räkenskapsår
Byalaget tillämpar kalenderår som räkenskapsår.

6. Arbetsgrupper
Styrelsen kan utse arbetsgrupper för olika frågor. Avsikten med en arbetsgrupp är att fokusera på speciellt behov. I dessa arbetsgrupper kan även medlemmar utanför styrelsen ingå. Till varje arbetsgrupp ska en kontaktperson i styrelsen utses. Kontaktpersonen behöver inte själv sitta med i arbetsgruppen. Arbetsgruppen förväntas informera styrelsen kontinuerligt om sitt arbete. Arbetsgruppen tar fram förslag till styrelsen och kan även ansvara för genomförandet av viss fråga inom ramen för ett delegerat ansvar. Vid kontakt med externa aktörer ska arbetsgruppen först förankra detta med styrelsen.

7. Byalagsstämma
Ordinarie byalagsstämma hålls senast 30 april varje år. Kallelse till byalagsstämma meddelas senast tre veckor innan årsmötet via webbsida, facebook, e-post till registrerade betalande medlemmar och genom anslag på byarnas anslagstavlor. Röstberättigade är medlemmar i byalaget. En röst per hushåll.

Vid ordinarie byalagsstämma ska följande frågor behandlas:

 1. Fastställa dagordning.
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman samt två  justerare.
 3. Att kallelse skett enligt stadgarna.
 4. Föredragning av styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk rapport.
 5. Föredragning av revisionsberättelse.
 6. Godkännande av årsberättelse och ekonomisk rapport.
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av ordförande och sekreterare för byalaget för två år. (Väljs vartannat år)
 9. Val av vice ordförande och kassör för byalaget för två år. (Väljs vartannat år)
 10. Val av övriga ledamöter för ett eller två år.
 11. Val av suppleanter för ett eller två år.
 12. Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år
 13. Val av valberedning inför nästa årsmöte.
 14. Motioner och propositioner.
 15. Fastställande av medlemsavgift.
 16. Övriga frågor.

8. Extra byalagsstämma
Vid behov kan styrelsen kalla till extra byalagsstämma.

9. Byalagsmöten
Styrelsen kallar under året till byalagsmöten när så behövs. Byalagsmöten kan ta ställning till enskilda frågor.

10. Firmateckning
Byalagets firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig.

11. Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur byalaget av annan anledning än att den har försummat sina åtaganden, motarbetat byalagets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat byalagets intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss, av byalagsstyrelsen angiven tid, dock minst 3 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

12. Upplösning av byalaget
Om byalaget upphör ska kvarvarande medel överföras till annan ideell verksamhet i Örtofta bygden eller användas till utsmyckning av byarna.

13. Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar sker på byalagsstämma och med två tredjedels majoritet.

Här kan du ladda ner stadgarna i pdf-format.