Byalagets årsmöte 2020

Söndag 26 april är det dags för årsmöte! Vi möts kl 13 vid Folkets hus. I år har vi mötet utomhus och håller det kort på grund av Coronavirus. Vi ses!

Dagordning för årsmöte

 1. Fastställande av dagordning
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Har kallelse skett enligt stadgarna.
 5. Föredragning av styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk rapport.
 6. Föredragning av revisionsberättelse.
 7. Godkännande av årsberättelse och ekonomisk rapport.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av ordförande, valberedningen presenterar.
 10. Val av kassör, valberedningen presenterar.
 11. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter, valberedningen presenterar.
 12. Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år, valberedningen presenterar.
 13. Val av valberedning inför nästa årsmöte, valberedningen presenterar.
 14. Motioner.
 15. Propositioner.
 16. Fastställa medlemsavgift.
 17. Årets Bybo presenteras.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötet avslutas.

Kallelse, dagordning, årsberättelse och proposition till årsmöte finner ni nedan.